Condițiile de acordare a alocaţiei de stat pentru copii

Alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetăţeni români, fără discriminare, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini, precum şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi/rezidente în România, în condiţiile legii, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

Cererile pentru stabilirea alocaţiei de stat pentru copii şi actele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept se depun şi se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti, pe a cărei/cărui/căror rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa, după caz, reprezentanţii legali ai copiilor.

Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte, prin decizie a directorului executiv  al agentiilor judetene de prestatii sociale.

Acte necesare pentru alocaţia de stat pentru copii

 1. cerere tip (Descarcă cererea);
 2. CI/BI părinţi – 1 copie xerox pentru mamă şi 1 copie xerox pentru tată;
 3. certificat de naştere copii si original;
 4.  hotărâre de încredinţare, dacă este cazul;
 5.  hotărâre de adopţie, dacă este cazul;
 6. acte reşedinţă, în cazul în care unul dintre părinti sau ambii are/au reşedinţa într-una dintre tările U.E;
 7. extras de cont pe numele titularului, dacă alocaţia se va vira într-un cont bancar
 8. dacă nu s-a depus dosarul în termen de 4 luni de la nașterea copilului este necesară o declarație de la notariat din care reiasă părinții au în întreținere copilul
 9. certificat de casatorie

CERERI ALOCATIE DE STAT

 

ACTE NECESARE PT ACORDAREA ALOCATIEI DE STAT PENTRU COPIII NĂSCUŢI ÎN STRĂINĂTATE  PRECUM SI PENTRU COPIII  AI CĂROR PĂRINŢI AU NAŢIONALITĂŢI  DIFERITE  SAU/ŞI DOMICILII DIFERITE

 

 1. ACTE DE IDENTITATE PĂRINTI COPIL (buletine/carte de identitate, carte de identitate provizorie, paşaport, carte de rezidenţă, legitimaţie de şedere temporară}:
 2. CERTIFICAT NAŞTERE COPIL eliberat de autorităţile române ( certificat cu CNP , nu si certificate traduse );
 3. DECLARAŢIE NOTARIALĂ comună a ambilor părinţi, care să facă referire la :menţiunea că de la data naşterii şi până în prezent copilul s-a aflat permanenta ocrotire a părinţilor şi  locuieşte împreună cu aceştia
 4. EXTRAS DE CONT PE NUMELE TITULARULUI, DACA ALOCATIA SE VA VIRA INT-UN CONT BANCAR
 5. ACTE DE REZIDENTA DIN TARA IN CARE AU LOCUIT
 6. ADEVERINTA DE LA SCOALA SAU GRADINITA(DACA ESTE CAZUL)
 7. EXTRAS DE CONT

     Informații suplimentare pot fi obținute la sediul DAS Râmnicu Sărat din str Tudor Vladimirescu, nr 35 sau la nr de tel 0238567010

Formularele se pot descărca, completa și transmite împreună cu documentele corespunzătoare pe adresa de email a instituției dasrm_sarat@yahoo.com