ANUNŢ

ANUNŢ

 

Direcţia de Asistenţă Socială Rm.Sărat, cu sediul în str. Tudor Vladimirescu, nr.35, organizează cu respectarea prevederilor HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, cu o durată a timpului de lucru de 8h/zi – 40h/săptămână, a următoarelor posturi vacante:

Nr.crt. Post vacant Număr posturi Compartiment Condiţii participare concurs
1. Consilier juridic

gradul II

1 Compartimentul juridic şi cotencios –    Studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe juridice

– Vechime în muncă si în specialitatea studiilor minim 5 ani;

– Membru al Uniunii Colegiiilor Consilierilor Juridici din România;

–   *

2. Administrator treaptă profesională I 1 Biroul centre de asistenţă socială –  Cantina de Ajutor Social. –    Studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

–    Vechime în muncă minim 7 ani;

–    Permis de conducere categoria B

–    *

* apt din punct de vedere medical, sa nu fi suferit condamnări care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, capacitate de comunicare şi de lucru în echipă, capacitate de lucru sub stres.

 

CONSILIER JURIDIC gradul II – funcţie contractuală de execuție, din cadrul Compartimentului juridic şi cotencios

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de consilier juridic, gradul II, sunt:

–  studii superioare cu diplomă de licenţă în domeniul ştiinţe juridice, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată din România;

– vechime în muncă şi în specialitatea studiilor minim 5 ani;

–  membru al Uniunii Colegiiilor Consilierilor Juridici din România;

– abilități de comunicare, de redactare coerentă a actelor de procedură, cunoștințe solide de limba română/gramatică

 

Calendarul de desfăşurare al concursului:

Data Proba
Depunerea dosarelor până la data de 09.02.2023, ora 16.30
10.02.2023 Selecția dosarelor de înscriere
13.02.2023

09:00 –15:00

Contestații privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere
13.02.2023

15:30 –16:30

Soluționarea contestațiilor depuse pentru rezultatul selecției dosarelor de înscriere
16.02.2023 Proba scrisă (ora 11:00)
17.02.2023

09:00 –15:00

Contestații privind rezultatul probei scrise
17.02.2023

15:30 –16:30

Soluționarea contestațiilor depuse pentru rezultatul probei scrise
20.02.2023 Interviu (ora 11:00)
21.02.2023

09:00 –15:00

Contestații privind rezultatul interviului
21.02.2023

15:30 –16:30

Soluționarea contestațiilor depuse pentru rezultatul interviului
22.02.2023 Afişarea rezultatelor finale

 BIBLIOGRAFIE

 • Legea 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare – cu tematică Cartea I (Titlul I, II, III), Cartea II (Titlul I, Titlul II – Capitolul II – Secţiunea I şi Cap VII – Subsecţiunea 4, Titlul IV)
 • Legea 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – cu tematică, Cartea I, Cartea II, Cartea V
 • Legea 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificările şi completările ulterioare – cu tematică integrală
 • Legea 554/2004 privind conteciosul administrativ – cu modificările şi completările ulterioare – cu tematică integral
 • Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare – cu tematică integral
 • Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare – cu tematică integrală
 • Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare – cu tematică integrală
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare – cu tematică integrală
 • Codul Administrativ – cu tematică integrală

 

ADMINISTRATOR treaptă profesională I – funcţie contractuală de execuție, din cadrul Biroului centre de asistenţă socială –  Cantina de Ajutor Social

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de consilier juridic, gradul II, sunt:

–  studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

– permis de conducere categoria B.

Calendarul de desfăşurare al concursului:

Data Proba
Depunerea dosarelor până la data de 09.02.2023, ora 16.30
13.02.2023 Selecția dosarelor de înscriere
14.02.2023

09:00 –15:00

Contestații privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere
14.02.2023

15:30 –16:30

Soluționarea contestațiilor depuse pentru rezultatul selecției dosarelor de înscriere
21.02.2023 Proba scrisă (ora 9:00)
22.02.2023

09:00 –15:00

Contestații privind rezultatul probei scrise
22.02.2023

15:30 –16:30

Soluționarea contestațiilor depuse pentru rezultatul probei scrise
23.02.2023 Interviu (ora 11:00)
24.02.2023

09:00 –11:00

Contestații privind rezultatul interviului
24.02.2023

11:30 –13:30

Soluționarea contestațiilor depuse pentru rezultatul interviului
27.02.2023 Afişarea rezultatelor finale

BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 (*actualizată*)privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii şi raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice – cu tematică integrală
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice – cu tematică integral
 • Legea nr. 319/2006 – a securităţii şi sănătăţii în muncă – cu tematică Cap IV – Obligaţiile lucrătorilor
 • Legea 53/2003 – Codul Muncii, republicată şi actualizată – cu tematică integrală

– Ordin nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii – cu tematică integral

– Legea nr. 208/1997 – privind cantinele de ajutor social – cu tematică integral

In vederea participării la concurs, candidaţii trebuie să depună, la sediul instituţiei, dosarul de concurs care va conţine urmatoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs (formular obţinut de la secretarul comisiei de concurs);
 • copia actului de identitate;
 • copie certificat de naştere;
 • copie certificat căsătorie (acolo unde este cazul);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi specializarea;
 • adeverinţe care să ateste vechimea în muncă (acolo unde este cazul);
 • cazier judiciar sau declaraţie pe propria raspundere (formular obţinut de la secretarul comisiei de concurs) din care să reiasă că nu a suferit condamnari care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea (în situaţia depunerii declaraţiei pe propria răspundere candidatul are obligaţia prezentării cazierului în original până la momentul susţinerii probei scrise);
 • certificat de integritate comportamentală;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;
 • curriculum vitae.

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezinta însoţite de documentele orginale, care se certifică pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Documentele solicitate se îndosariază, în ordinea menţionată, într-un dosar de plastic cu şină care va fi înregistrat la secretariat.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei sau la telefon 0238567010, persoana de contact insp.spec. Stan Alexandra Ioana.

Afişat la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi pe pagina de internet a instituţiei.

 

Comisia:

Preşedinte: Contabil sef: Ec. Lepadat Florentina

Membri: Insp. spec. Moscalu Luminiţa Elena

     Insp. spec. Stan Elena Loredana

Secretar: Insp.spec. Stan Alexandra Ioana

                                              

Director,

Popescu Mihaela Florentina