CAMPANIE DE INFORMARE AN ȘCOLAR septembrie 2022-iunie 2023 privind condițiile de acordare a stimulentului educațional sub forma de tichet social pentru gradiniță

CAMPANIE DE INFORMARE AN ȘCOLAR septembrie 2022-iunie 2023 privind condițiile de acordare a stimulentului educațional sub forma de tichet social pentru gradiniță

 Stimulentul educațional (tichetul social pentru gradiniță) se acordă conform prevederilor Legii 248/2015 din 28 octombrie 2015  ***Republicata, privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

Potrivit ART.1:

(1) În scopul stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate și al creșterii accesului la educație a acestora, se instituie stimulentul educațional, sub formă de tichete sociale.

(2) Stimulentul educațional se acordă în cadrul unui program de interes național, potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) ș(5) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Finanțarea acordării stimulentului educațional se face din bugetul de stat prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate pentru bugetele locale cu această destinație.

 Cine beneficiază de stimulent educațional?

 (1) Stimulentele educaționale se acordă copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare**), indiferent dacă familia se află în plata acestui drept sau acesta este suspendat.**)

(2) Prin excepție de la alin. (1), stimulentul educațional se acordă și copiilor aflați în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depășesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei (557/membru de familie.

(3) Stimulentul educațional se acordă numai pentru copiii înscriși într-o unitate de învățământ preșcolar, conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.                                                                                                                                                                                                     

Stimulentul educațional se acordă

a)din oficiu, pentru situația prevăzută la art. 2 alin. (1), după caz, odată cu stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei, sau după acordarea acestuia, persoanei care este și titularul alocației pentru susținerea familiei;

b)pe bază de cerere, pentru situația prevăzută la art. 2 alin. (2).

ATENȚIE:

  • Acordarea stimulentelor educaționale este condiționată de frecvența regulată la grădiniță a copiilor din familiile beneficiare ale stimulentului educațional prevăzut de prezenta lege.
  • În sensul prezentei legi, prin frecvență regulată se înțelege prezența zilnică a copilului la grădiniță în luna monitorizată, cu excepția absențelor motivate.
  • Se consideră absențe motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor sociale, următoarele cazuri, cu condiția ca acestea să nu depășească 50% din zilele de grădiniță:
  • a)absențe medicale: motivate, numai dacă părinții aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniță. În caz excepțional, o singură dată pe an școlar, copiii pot beneficia de tichete sociale și dacă în luna monitorizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniță, din motive medicale;
  • b)învoiri: copiii pot fi învoiți de către părinți în limita a 3 zile pe lună, cu condiția anunțării cadrelor didactice.

Valoarea nominală lunară minimă a stimulentului educațional se raportează la indicatorul social de referință și este de 0,2 ISR, exprimat în lei (105), pentru fiecare copil înscris la grădiniță, beneficiar al stimulentului educațional.

         Stimulentele educaționale acordate sub forma tichetelor sociale sunt utilizate pentru achiziționarea produselor alimentare, de igienă, a produselor de îmbrăcăminte și/sau a rechizitelor.

Este interzisă utilizarea tichetelor pentru achiziționarea de tigări și/sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea în bani.

 ÎN ATENȚIA FAMILIILOR BENEFICIARE DE ALOCAȚIE DE SUSȚINEREA FAMILIEI(ASF)

Pentru acordarea stimulentului educațional pentru copii preșcolari an școlar 2022-2023 vă rugăm să  prezentați adeverință privind înscrierea copilului/copiilor într-o unitate de învățământ preșcolar(grădiniță) până la data de 30.09.2022 la sediul Direcției de Asistență Sociala Rm.Sarat din strada Tudor Vladimirescu, nr 35.