Atribuții:

 • elaborează şi fundamentează, în condiţiile legii, propunerea de buget pentru finanţarea măsurilor de asistenţa socială;
 • pregăteşte documentaţia necesară în vederea plăţii dreptului la prestaţiile şi serviciile de asistenţă socială;
 • realizează activitatea financiar-contabilă privind asistenţa socială;
 • efectuează plata salariilor şi a celorlate drepturi de personal pentru angajaţii serviciului şi încadrarea în creditele bugetare aprobate la capitolul cheltuieli de personal;
 • ţine evidenţa corectă şi la zi a operaţiunilor de încasări şi plăţi derulate prin conturile instituţiei şi urmăreşte încadrarea cheltuielilor pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare şi pe destinaţia sumei;
 • întocmeşte dările de seamă contabile trimestriale şi anuale, precum şi contul de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli;
 • organizează şi conduce distinct evidenţa încasărilor şi plăţilor din surse extrabugetare şi urmăreşte efectuarea cheltuielilor conform destinaţiei din documentele legale încheiate;
 • asigură recepţionarea bunurilor achiziţionate pentru folosirea aparatului propriu al Direcţiei de Asistenţă Socială Rm-Sarat;
 • exercită anual sau ori de câte ori este nevoie inventarierea patrimoniului, scoatrea din funcţiune, casarea sau dezmembrarea, după caz, a bunurilor pentru care s-a aprobat aceasta;
 • ţine registrul de evidenţă a bunurilor aflate în patrimoniul Serviciului Public de Asistenta Sociala Rm-Sarat;
 • conducerea evidenţei contabile în partidă dublă, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor, asigurând prelucrarea, prezentarea și păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia financiară, atât pentru cerinţele interne cât și pentru organul ierarhic superior, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • înregistrarea cronologică și sistematică a operaţiunilor patrimoniale în registrul jurnal;
 • înregistrarea rezultatului inventarierii și completarea registrului inventar cu rezultatele obţinute ca urmare a operaţiunii de inventariere;
 • întocmirea, editarea și păstrarea registrelor contabile obligatorii conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
 • asigurarea întocmirii, circulaţiei și păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
 • întocmirea, la termen și în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare a balanţelor lunare de verificare a conturilor analitice și sintetice;
 • urmărirea stingerii debitelor provenite din activitatea proprie;
 • urmărirea respectării normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea cheltuielilor instituţiei publice asigurarea fazei finale a executiei bugetare (plata cheltuielilor);
 • organizarea și evidenţa angajamentelor bugetare și legale;
 • întocmirea și transmiterea lunară a solicitărilor de deschidere de credite bugetare;