Atribuţii principale:

In domeniul protecţiei copiilor:

 • monitorizează şi analizează în plan teritorial situaţia copiilor şi familiilor, propune respectarea şi realizarea drepturilor acestora, centralizează şi sintetizează aceste date şi informaţii;
 • identifică copiii aflaţi în dificultate, întocmeşte documentaţia pentru stabilirea măsurilor de protecţie, în condiţiile prevăzute de lege;
 • realizează şi sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului şi abandonul şcolar;
 • acţionează pentru clasificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea naşterii acestuia, în vederea identificării unei soluţii cu caracter permanent pentru protecţia copilului;
 • propune măsuri pentru exercitarea dreptului de a reprezenta copilul şi de a administra bunurile acestuia, în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de lege;
 • propune şi susţine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;
 • identifică, evaluează şi propune acordarea de sprijin material şi financiar familiilor cu copii în întreţinere; asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului, a serviciilor şi instituţiilor disponibile pe plan local, etc.
 • urmăreşte aplicarea măsurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, dar care nu răspunde penal;
 • urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri şi a compartimentului delicvent;
 • efectuează anchetele sociale solicitate de instanţele de judecată;
 • colaborează cu funcţionarii serviciilor publice descentralizate ale ministrerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administra ţiei publice centrale, în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în activitatea de protecţie a copilului, a cauzelor acestor situaţii şi stabilirea măsurilor pentru îmbunătăţirea acestei activităţi;
 • propune realizarea de parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu reprezentanţii societăţii civile în vederea dezvoltării şi susţinerii măsurilor de protecţie a copilului;
 • execută relaţionarea cu diverse servicii specializate;
 • sprijină accesul în instituţii de asistenţă socială destinate copilului sau mamei şi copilului şi evaluează modul în care sunt respectate drepturile acestora;
 • realizează activităţile în domeniul asistenţei sociale în conformitate cu responsabilitătile ce le revin, stabilite de legislaţia în vigoare.

In domeniul persoanei adulte şi a celei vârstnice:

 • identifică situaţiile de risc şi propune măsuri de revenire şi de reinserţie a persoanelor în mediul familial natural şi în comunitate;
 • elaborează planurile pentru combaterea situaţiilor de risc social, inclusiv intervenţii focalizate pentru consumatorii de droguri şi alcool, precum şi pentru persoanele cu probleme psihologice;
 • propune acordarea drepturilor de asistenţă socială şi asigura gratuit consultanţă de specialitate în domeniul asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
 • propune plasarea persoanei într-o situaţie de asistenţă socială şi facilitează accesul acesteia în alte instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare, etc.);
 • asigură consiliere şi informaţii privind problematica socială (probleme familiare, profesionale, psihologice, de locuinţă, de ordin financiar şi juridic, etc.);
 • urmăreşte, prin instrumente şi activităţi specifice asistenţei sociale, prevenirea şi combaterea situaţiilor care implică risc crescut de marginalizare şi excludere socială, cu prioritate a situaţiilor de urgenţă şi propune măsuri pentru combaterea acestora;
 • colaborează cu serviciile descentralizate ale ministerelor şi propune dezvoltarea de programe de asistenţă socială de interes local;
 • realizează evidenţa persoanelor vârsnice şi relaţionează cu diversele servicii publice sau instituţii cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale.