Atribuţii principale:

 • acordă sprijin persoanelor cu handicap prin realizarea unei reţele eficiente de asistenţi personali şi îngrijitori la domiciliu pentru aceştia, conform Legii nr. 448/2006, privind protecţia specială a persoanelor cu handicap;
 • sprijină activitatea unităţilor specializate pentru persoane cu handicap;
 • asigură accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la amenajările teritoriale şi instituţionale;
 • realizează activităţile de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • eliberează adeverinţe în conformitate cu prevederile legale.
 • verifică actele doveditoare depuse de către solicitanţi, a veridicităţii, autenticităţii şi pertinenţei acestora; 
 • efectuează anchete sociale cu respectarea termenului acordat;
 • inaintarea la termen a documentaţiei către superiorii ierarhici, în vederea avizării si aprobării;
 • efectuează anchete sociale pentru acordarea beneficiilor sociale şi a celor solicitate de către instituţii ale statutului;
 • asigură monitorizarea şi consilierea familiilor şi a minorilor aflati în dificultate;
 • întocmeşte dosarele de personal pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav şi propune, în conformitate cu legislaţia în vigoare, plata acestora;
 • întocmeşte dosarele pentru acordarea indemnizatiei cuvenite persoanelor cu handicap grav, conform  Legii 448/2006 şi propune plata acestora;
 • ţine evidenţa nominală a persoanelor cu handicap grav ce necesită însoţitor şi care beneficiază de indemnizaţia lunară şi verifică periodic, prin anchete sociale, îndeplinirea condiţiilor legale de către aceştia ;
 • efectuează controale periodice asupra activităţii asistentilor personali în vederea întocmirii raportului semestrial către consiliul local.