Atributii :

 • activează pentru promovarea statutului profesional şi asigurarea formării iniţiale şi permanente a personalului din cadrul Direcţiei;
 • elaborează şi propune programe spre aprobare care vizează recrutarea, formarea, pregătirea, perfecţionarea şi specializarea tuturor categoriilor de personal din structura Direcţiei;
 • asigură colaborarea cu formatori atestaţi şi iniţiază proiecte de formare şi perfecţionare ale personalului de specialitate din structura Direcţiei;
 • întocmeşte proiecte de organigramă, stat de funcţiuni şi număr de personal, cu consultarea şefilor de birouri funcţionale;
 • propune reactualizarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Râmnicu Sărat ori de câte ori este nevoie;
 • propune conducerii Direcţiei de Asistenţă Socială Râmnicu Sărat, în condiţiile legii, organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante, temporar sau definitive;
 • propune, de asemenea, cu consultarea şefilor de birou şi cu avizul consilierului juridic, gradul, treapta profesională şi salariul de bază pentru personalul angajat, precum şi evaluarea anuală a activităţii acestuia;
 • întocmeşte şi supune spre aprobare conducerii documentaţiile privind acordarea salariului de merit, stabilirea indemnizaţiilor de conducere, a premiilor individuale şi a sporurilor, conform prevederilor legale;
 • întocmeşte documentaţiile necesare pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului din structura serviciului, ca urmare a aplicării modificarilor stabilite de lege, precum şi a modificărilor de orice natura intervenite prin reglementările legale şi le supune aprobării directorului;
 • întocmeşte dosarele de pensionare şi elaborează în proiect dispoziţiile de încadrare şi încetare a raporturilor de muncă;
 • calculează şi ţine evidenţa vechimii, pentru trecerea în tranşe superioare de vechime în muncă, atât pentru acordarea sporului de vechime, cât şi pentru calcularea drepturilor băneşti la concediile de odihnă şi medicale;
 • gestionează registrul general de evidenţă a salariilor din structura Direcţiei de Asistenţă Socială Râmnicu Sărat, a asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap a personalului medical de la Creşa nr.1 şi Creşa nr.3, a mediatorilor sanitari, a Cantinei de Ajutor Social, a personalului medical din cadrul cabinetelor medicale şcolare.