Atribuţii principale:

 • Monitorizează, din punct de vedere metodologic, activitatea desfăşurată de instituţiile de asistenţă socială, în conformitate cu responsabilităţile acestora stabilite de legislaţia în vigoare.
 • Propune dezvoltarea şi diversificarea parteneriatelor cu organizaţii neguvernamentale a serviciilor în cadrul instituţiilor de asistenţă socială, în vederea creşterii calităţii vieţii persoanelor asistate.
 • Organizează acordarea drepturilor de asistenţă socială şi asigură gratuit consultanţă de specialitate în domeniul asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi.
 • Propune înfiinţarea şi organizarea posturilor de asistenţă socială, în funcţie de nevoi şi de numărul de potenţiali beneficiari.
 • Intocmeşte rapoartele statistice şi raportările lunare pe care le înaintează Direcţiei Judeţene de Prestaţii Sociale Buzau.
 • Desfăşoară activităţi legate de implementarea programelor, proiectelor în vederea aplicării politicii de asistenţă socială, protecţia copilului, a persoanelor vârstnice şi cu handicap.
 • Elaborează termenii de referinţă pentru programe.
 • Centralizează şi ţine evidenţa tuturor proiectelor şi programelor pe care le gestionează.
 • Realizează în colaborate cu celelalte compartimente ale instituţiei, materialele necesare promovării imaginii acesteia şi care prezintă interes pentru potenţialii parteneri în derularea unor programe/proiecte în domeniul asistenţei sociale, protecţie a copilului, persoanelor vârstnice şi cu handicap.
 • Elaborează procedurile de monitorizare, evaluare şi control ale programelor/proiectelor.
 • Identifică şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane fizice sau juridice pentru elaborarea şi punerea în aplicare a proiectelor din domeniul său de activitate.
 • Participă la organizarea de seminarii, simpozioane, în vederea promovării politicii de asistenţă socială, protecţie a copilului, persoanelor vârstnice şi cu handicap.
 • Ţine evidenţa O.N.G.-urilor acreditate să desfăşoare activităţi în domeniul asistenţei sociale şi a furnizorilor de servicii autorizaţi.
 • Întocmeşte scrisori de intenţie în vederea obţinerii de sponsorizări pentru persoanele aflate în dificultate din evidenţa DAS Râmnicu Sărat.
 • Îndeplineşte orice alte atibuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
 • Elaborează proiectul de strategie în domeniul asistenţei sociale pe baza analizei nevoilor existente precum şi în concordanţă cu strategiile naţionale şi regionale şi îl supune spre avizare directorului;
 • Elaborează planuri de acţiune comunitară în vederea asigurării continuităţii serviciilor sociale;
 • Organizează seminarii şi work-shop-uri în domeniul asistenţei sociale, pe activităţi specifice
 • Elaborează, pe baza evaluării nevoilor existente la nivelul municipiului, proiecte în parteneriat cu ONG-uri/instituţii publice ;
 • Întocmeşte rapoarte de evaluare periodice cu privire la stadiul implementării proiectelor aflate în derulare.