Directorul Direcţiei de Asistenţă Socială Rîmnicu Sărat asigură conducerea executivă a Direcţiei şi răspunde de buna organizare şi funcţionare a instituţiei specializată pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege.

– În executarea atribuţiilor sale, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială Rîmnicu Sărat emite dispoziţii. Pentru coordonarea activităţii serviciilor funcţionale directorul poate emite circulare şi note interne.

– Reprezintă Direcţia de Asistenţă Socială Rm-Sărat în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

– În activitatea sa, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială Rîmnicu Sărat este sprijinit de şefii de birou.

– Execută funcţia de ordonator terţiar de credite al Direcţiei de Asistenţă Socială Rîmnicu Sărat.

– Asigură întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Asistenţă Socială Rîmnicu Sărat şi contul de închidere al exerciţiului bugetar, pe care le supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Rm.Sărat.

– În baza propunerilor şefilor de birou, directorul asigură elaborarea programelor anuale, pe termen mediu şi lung, de coordonare şi dezvoltare a acţiunilor de protecţie socială, inclusiv al prestaţiilor de asistenţă socială în funcţie de problemele sociale ale comunităţii locale.

– Asigură întocmirea proiectelor de organigramă, ştat de funcţiuni şi număr de personal ale Direcţiei de Asistenţă Socială Rîmnicu Sărat şi le prezintă spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm. Sărat.

– Numeşte sau eliberează din funcţie personalul din structura Direcţiei, potrivit legii.

– Controlează activitatea personalului şi acţiunile de asistenţă socială şi aplică sau propune sancţiuni disciplinare, în condiţiile legii.

– Colaborează cu organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile.

– Indeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de Consiliul Local sau primarul Municipiului Rm.Sărat.