În atenția celor care doresc să devină asistenți maternali profesioniști

În atenția celor care doresc să devină asistenți maternali profesioniști

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții în calitate de solicitant și D.G.A.S.P.C. Buzău în calitate de partener, derulează  în scopul consolidării și dezvoltării rețelei de asistenți maternali profesioniști, proiectul TEAM- UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, Cod Proiect POCU/480/4/19/127169, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (2014-2020).

În acest context, D.G.A.S.P.C Buzău desfășoară campanii de recrutare și identificare de persoane care doresc să devină asistenți maternali profesioniști, pentru a lua în plasament copii.

ASISTENTUL MATERNAL PROFESIONIST (AMP)

INFORMAŢII GENERALE

Asistentul maternal profesionist  este persoana fizică, atestată in condiţiile legii, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, ingrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care ii primeşte in plasament.

CE PRESUPUNE ACEASTA PROFESIE :

 • O alternativă benefică la îngrijirea in instituţii a copiilor;
 • O persoană atestată şi special pregatită pentru a creşte, ingriji şi educa la domiciliul său, pe o perioda bine determinată de timp, unul sau mai mulţi copii aflaţi in dificultatate;
 • O formă de ocrotire temporară diferită de adopţie;
 • Pregătirea copiilor pentru viaţa de familie, pentru reintegrarea lor in familia naturală sau pentru integrarea in familia adoptatoare;

Persoanele care doresc sa devină asistenţi maternali profesionişti, pot să depună o cerere insoţită de documente la Directia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia  Copilului Buzău (Serviciul pentru Ingrijiri de Tip Familial pentru Copil);

Asistenţii sociali din cadrul D.G.A.S.P.C. Buzău vor asigura selecţia, pregătirea şi evaluarea asistenţilor maternali profesionişti, atestarea (in faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului) şi potrivirea dintre aceştia si copii;

Solicitantul va prezenta următoarele documente alături de cerere:

1. copii legalizate ale urmatoarelor documente:

 • certificat de casatorie;
 • certificat de nastere;
 • ultimul act de studii;
 • titlul de proprietate asupra locuintei/ contract de inchiriere/ declaraţie autentificată a titularului de proprietate sau al contractului de inchiriere prin care acesta recunoaşte solicitantului un drept de folosinţă asupra locuinţei, cunoscănd specificul activităţii pe care solicitantul urmează să o desfaşoare ca asistent maternal profesionist;

2. certificate medicale eliberate de policlinica de domiciliu care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate (conform legislaţiei in vigoare ) a:

 • solicitantului;
 • persoanelor cu care acesta locuieşte (pentru copii se vor prezenta adeverinţe  medicale eliberate de medicul de familie);

3. certificate de cazier judiciar pentru:

 • solicitant;
 • persoanele (peste 18 ani)  cu care locuieşte;

4. declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că nu se află în una din următoarele situaţii:

 • nu a suferit o condamnare prin hotărare judecătoreasca ramasă definitivă pentru savarşirea  cu intenţie a unei infracţiuni;
 • nu a fost/ este decăzut din drepturile parinteşti;
 • nu are copii care au fost declaraţi abandonaţi prin hotărare judecătorească rămasă definitivă;
 • nu suferă de boli cronice transmisibile;

5. curriculum vitae, motivele pentru care doreşte să devină asistent maternal profesionist si o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul;

6. adeverinţă de venituri sau alte documente doveditoare (pentru ceilalţi membrii ai familiei);

7. pentru ceilalţi membri ai familiei şi persoanele cu care acesta locuieşte, solicitantul va prezenta copii xerox de pe următoarele documente:

 • carte de identitate (inclusiv solicitantul);
 • certificat de căsătorie ;
 • certificat de naştere;
 • ultimul act de studii;

Atestatul eliberat de către Comisia pentru Protecţia Copilului  este valabil pentru o perioadă de 3 ani.

Executarea contractului  de muncă începe odată cu  plasamentul unui copil  la asistentul maternal profesionist (instituirea măsurii de plasament la AMP realizăndu-se prin Hotărîrea CPC/ Sentinţă Civilă emisă de Instanţa Judecătorească/DPU).

Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii (condiţii minime):

1. Capacitate deplină de exercitiu – capacitatea de a-şi exercita drepturile şi de a-şi îndeplini obligaţiile;

2. Condiţii materiale:

 • locuinţa să fie salubră;
 • locuinţa să dispună de spaţiu suficient pentru asigurarea intimitaţii tuturor celor care locuiesc in ea ;
 • pat si dulap separat pentru fiecare copil ;
 • dependinţe corespunzătoare pentru prepararea hranei şi pentru igienă ;
 • ambient sigur pentru asigurarea sănătăţii şi bunăstării copilului;
 • locuinţa să fie amplasată intr-o zonă cu acces facil la servicii medicale, şcoală/ gradiniţă;
 • sa aibă studiile necesare pentru a putea asigura o educaţie corespunzatoare nevoilor copilului (sprijin în efectuarea temelor, etc);

3. Starea de sănătate:

 • a solicitantului si a tuturor celor care locuiesc impreuna cu acesta trebuie sa fie bună;
 • să nu aibă afecţiuni medicale care pot afecta capacitatea de îngrijire a copilului plasat (dovedite prin certificat medical de evaluare completă a stării de sănătate);

4. Aptitudini parentale, experienţă în creşterea si educarea copiilor

5. Profilul moral:

a) solicitantul şi persoanele care locuiesc cu acesta trebuie să dovedească :

 • trăsături pozitive de caracter;
 • relaţii sociale bune in comunitate;

b) solicitantul sau membrii familiei sale să nu fi suferit condamnari rămase definitive prin hotarâre judecatorească pentru savârşirea cu intenţie a unei infracţiuni care i-ar face incompatibili in exercitarea pofesiei de asistent maternal profesionist;

c) prin comportamentul lor in societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi.

6. Acceptarea si înţelegerea de către solicitant, şi respectiv, de către persoanele care locuiesc cu acesta a necesităţii colaborării cu familia biologică sau adoptivă a copilului, cu reprezentanţii D.G.A.S.P.C.;

7. Acceptarea si întelegerea de către solicitant a drepturilor şi responsabilităţilor ce le-ar putea reveni din relatia cu angajatoru( şi din convenţia de plasament).

8. Acceptarea non-dscriminatoriedin partea solicitantului şi a persoanelor care locuiesc cu acesta , să manifeste o atitudine non­discriminativă faţă de persoanele cu nevoi speciale şi faţă de minorităţile etnice.

9. Capacitate de a lucra in condiţii de stress sau speciale(plasamentul in regim de urgenţă, copii cu nevoi speciale, copii cu tulburări de comportament, etc.)

10. lnţelegerea caracterului temporar al plasamentului copilului la asistentul maternal profesionist.

11. Experienţa anterioară cu proprii copii, experinţă în ocrotirea altor copii, bătrani.

12.Atitudinea celorlalţi membri ai familiei care locuiesc impreună cu solicitantul faţă de problematica specifică a copiilor care necesită masură de protecţie şi care pot intra in respectiva familie.

13. Solicitantul să nu fie pensionat medical sau anticipat. Au prioritate persoanele aflate in cautarea unui loc de muncă , care nu sunt pensionate la limită de vârstă.

14. La condiţii egale, vor avea prioritate solicitaţii absolvenţi de liceu cu examen de bacalaureat sau alte studii de specialitate.

Nu poate fi asistent maternal profesionist:

 1. persoana care a suferit o condamnare prin hotărare judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
 2. părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărare judecătorească rămasă definitivă;
 3. persoana care suferă de boli cronice transmisibile/ boli psihice ;
 4. Persoana care desfăşoară o activitate salarizată poate deveni asistent maternal profesionist numai cu condiţia incetării contractului individual de munca pe baza căruia işi desfăşoară respectiva activitate salarizată.

Asistentul maternal, ca angajat al D.G.A.S.P.C. are urmatoarele drepturi si obligatii :

I. Drepturi

 • salariul de bază stabilit între limita minimă şi maximă pentru asistentul social cu pregătire medie prevăzut in anexa N/la din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 ;
 • un spor de 15% calculat la salariul de bază, pentru condiţii de încordare psihică şi responsabilitate sporită in care se desfaşoară activitatea ;
 • un spor de 15% calculat la salariul de bază pe perioada in care are in plasament cel puţin doi copii ;
 • un spor de 25 % calculat la salariul de bază pentru fiecare copil cu handicap/ dizabilităţi, infectat HIV sau bolnav SIDA, primit in plasament;
 • drepturi de personal prevăzute de legislatia muncii, pe perioada existenţei raportului de muncă ;
 • dreptul de consiliere si sprijin din partea specialiştilor DGASPC in vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin cu privire la copiii primiţi in plasament.

II. Obligatii

 • să asigure creşterea , îngrijirea şi educarea copiilor, în vederea dezvoltării annonioase fizice, psihice, intelectuale şi afective a acestora;
 • să asigure integrarea copiilor in familia sa, aplicându-le un tratament egal cu al celorlalţi membri ai familiei;
 • să asigure integrarea copiilor in viaţa socială;
 • să contribuie la pregătirea reintegrării copiilor, dupa caz, în familia lor naturală sau in familia adoptivă;
 • să permită asistenţilor sociali din cadrul serviciului public specializat supravegherea activităţii sale profesionale şi evaluarea evolutiei copiilor;
 • să asigure continuitatea activităţii desfăşurate şi in perioada efectuării concediului legal de odihnă;
 • să pastreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le primeşte cu privire la copii ;
 • să informeze D.G.A.S.P.C. cu privire la orice schimbare survenită in situaţia lor personală, familială ,socială care ar putea să influenţeze activitatea lor profesională;            .
 • să participe la cursuri de perfecţionare;
 • să prezinte anual, pentru sine şi persoanele cu care locuieşte, un certificat medical din care să rezulte starea sănătaţii lor.

Pentru a deveni asistent maternal profesionist trebuie sa formulaţi o cerere tip la care să anexati documentaţia prevazută de legislatia in vigoare, pe care o veţi depune  la Directia Generala pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau – Serviciul pentru Îngrijiri de Tip Familial pentru Copil.

In urma depunerii cererii se va realiza evaluarea capacitatii dumneavoastra de a ingriji copii. Această evaluare poate dura maxim 90 zile, iar pe parcursul acestei perioade dumneavoastră şi membrii familiei veţi fi implicaţi într-un proces de evaluare psihologică şi socială.

Persoanele interesate să devina asistent maternal profesionist prin acest proiect se pot prezenta la sediul D.G.A.S.P.C Buzău, sau pot consulta informatiile generale despre profesia de asistent maternal profesionist disponibile pe site-ul institutiei: https://www.dgaspc-buzau.ro/asistentul-maternal-profesionist-amp/