Structura Direcţiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat este realizată pe criterii de flexibilitate, menită să garanteze transferul de funcţii, programe şi obiective, fiind compusă din servicii, compartimente şi centre.

Serviciul reprezintă mediul organizatoric de bază, omogen sub aspect gestional şi este condus de un şef de serviciu.

Compartimentul este un mediu organizatoric de bază căruia îi sunt date în componenţă un numar restrâns de activităţi şi care se află în subordinea unui serviciu.

Structura organizatorică a Direcţiei de Asistenţă Socială Rîmnicu Sărat este următoarea:

DIRECTORUL cu următoarea structură subordonată:

– SERVICIUL PROGRAME ŞI SERVICII SOCIALE având următoarele compartimente în subordine:

 1. a) Compartiment monitorizare copii, bătrâni şi autoritate tutelară;
 2. b) Compartiment asistenţă medicală în unitaţile de învăţământ;
 3. c) Compartiment mediatori sanitari;

– SERVICIUL PRESTAŢII SOCIALE având următoarele compartimente în subordine:

 1. a) Compartiment prestaţii sociale pe familie;
 2. b) Compartiment alocaţii şi indemnizaţii creştere copil;
 3. c) Compartiment monitorizare persoane cu handicap – Asistenţi personali pentru persoane cu handicap

– SERVICIUL CENTRE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ având următoarele centre în subordine:

 1. Cantina de Ajutor Social;
 2. Centrul de zi ʺPiticiiʺ ;

 – SERVICIUL CONTABILITATE  având următoarele compartimente în subordine:

 1. Compartiment salarizare şi resurse umane;
 2. Compartiment economico-financiar;
 3. Compartiment administrativ;
 4. Compartiment achiziţii publice, S.S.M şi P.S.I;
 5. Compartiment arhivă, registratură şi evaluare documente;
 6. Compartiment comunicare, relaţii cu publicul şi evaluare iniţială;
 7. Compartiment monitorizare, analiză statistică, indicatori asistenţă socială şi incluziune socială;
 8. Compartiment strategii programe, proiecte în domeniul asistenţei sociale şi relaţiile cu asociaţiile şi fundaţiile;
 9. Compartiment informatică.

 

ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTELOR DIN CADRUL

DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ RÂMNICU SĂRAT

 Serviciul programe şi servicii sociale:

Compartiment monitorizare copii, bătrâni şi autoritate tutelară:

 • In domeniul protecţiei copiilor:
 • monitorizează şi analizează în plan teritorial situaţia copiilor şi familiilor, propune respectarea şi realizarea drepturilor acestora, centralizează şi sintetizează aceste date şi informaţii;
 • identifică copiii aflaţi în dificultate, întocmeşte documentaţia pentru stabilirea măsurilor de protecţie, în condiţiile prevăzute de lege;
 • realizează şi sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului şi abandonul şcolar;
 • acţionează pentru clasificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea naşterii acestuia, în vederea identificării unei soluţii cu caracter permanent pentru protecţia copilului;
 • propune măsuri pentru exercitarea dreptului de a reprezenta copilul şi de a administra bunurile acestuia, în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de lege;
 • propune şi susţine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;
 • identifică, evaluează şi propune acordarea de sprijin material şi financiar familiilor cu copii în întreţinere; asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului, a serviciilor şi instituţiilor disponibile pe plan local, etc.
 • urmăreşte aplicarea măsurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, dar care nu răspunde penal;
 • urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri şi a compartimentului delicvent;
 • efectuează anchetele sociale solicitate de instanţele de judecată;
 • colaborează cu funcţionarii serviciilor publice descentralizate ale ministrerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, în vederea identificării situaţiilor deosebite care apar în activitatea de protecţie a copilului, a cauzelor acestor situaţii şi stabilirea măsurilor pentru îmbunătăţirea acestei activităţi;
 • propune realizarea de parteneriate şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi cu reprezentanţii societăţii civile în vederea dezvoltării şi susţinerii măsurilor de protecţie a copilului;
 • execută relaţionarea cu diverse servicii specializate;
 • sprijină accesul în instituţii de asistenţă socială destinate copilului sau mamei şi copilului şi evaluează modul în care sunt respectate drepturile acestora;
 • realizează activităţile în domeniul asistenţei sociale în conformitate cu responsabilitătile ce le revin, stabilite de legislaţia în vigoare.
 • In domeniul persoanei adulte şi a celei vârstnice:
 • identifică situaţiile de risc şi propune măsuri de revenire şi de reinserţie a persoanelor în mediul familial natural şi în comunitate;
 • elaborează planurile pentru combaterea situaţiilor de risc social, inclusiv intervenţii focalizate pentru consumatorii de droguri şi alcool, precum şi pentru persoanele cu probleme psihologice;
 • propune acordarea drepturilor de asistenţă socială şi asigura gratuit consultanţă de specialitate în domeniul asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
 • propune plasarea persoanei într-o situaţie de asistenţă socială şi facilitează accesul acesteia în alte instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare, etc.);
 • asigură consiliere şi informaţii privind problematica socială (probleme familiare, profesionale, psihologice, de locuinţă, de ordin financiar şi juridic, etc.);
 • urmăreşte, prin instrumente şi activităţi specifice asistenţei sociale, prevenirea şi combaterea situaţiilor care implică risc crescut de marginalizare şi excludere socială, cu prioritate a situaţiilor de urgenţă şi propune măsuri pentru combaterea acestora;
 • colaborează cu serviciile descentralizate ale ministerelor şi propune dezvoltarea de programe de asistenţă socială de interes local;
 • realizează evidenţa persoanelor vârsnice şi relaţionează cu diversele servicii publice sau instituţii cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale.

 

Pe partea de autoritate tutelară:

 • colaborează cu compartimentele cu atribuţii de asistenţă socială în vederea verificării pe teren a solicitărilor ce ţin de autoritatea tutelară ;
 • întocmeşte şi comunică instanţei de tutelă referate şi anchete psiho-sociale privind instituirea curatelei pe seama bolnavilor psihici, în vederea reprezentării acestora în procesul de punere sub interdicţie ;
 • întocmeşte şi comunică instanţei de tutelă referate şi anchete psiho-sociale privind instituirea curatelei pe seama bolnavilor psihici nepuşi sub interdicţie, în vederea reprezentării acestora în faţa instanţelor judecătoreşti, în diferite procese, altele decât cele de punere sub interdicţie, în faţa notarilor publici;
 • întocmeşte şi comunică instanţei de tutelă referate şi anchete psiho-sociale privind modul în care curatorul a îndeplinit sarcinile încredinţate cu titlu de mandat
 • întocmeşte şi comunică instanţei de tutelă referate şi anchete psiho-sociale privind modul în care părinţii îşi îndeplinesc îndatoririle cu privire la persoana copilului minor;
 • solicită instanţelor judecătoreşti în calitate de delegat al autorităţii tutelare, punerea sub interdicţie a unei persoane care nu are aparţinători şi este bolnavă psihic;
 • întocmeşte documentaţia necesară privind internarea nevoluntară a bolnavilor psihici periculoşi, conform Legii nr.487/2002
 • asistă persoanele vârstnice în faţa notarilor publici, cu ocazia încheierii unui act juridic de înstrăinare a bunurilor ce le aparţin, în scopul întreţinerii şi îngrijirii lor, în baza Legii nr.17/2000
 • comunică organelor de poliţie anchetele sociale privind situaţia bolnavilor psihici pentru care urmează să se instituie tutela;
 • întocmeşte şi comunică instanţei de tutelă referate şi anchete psiho-sociale privind instituirea tutelei pe seama bolnavilor psihici;
 • întocmeşte şi comunică instanţei de tutelă referate şi anchete psiho-sociale privind modul în care tutorele a îngrijit de persoana interzisului şi a administrat bunurile şi veniturile acestuia şi dacă sunt regulat întocmite şi corespund realităţii, propune instantei de tutelă aprobarea dării de seamă anuală şi descărcarea de gestiune a tutorelui;
 • întocmeşte şi comunică instanţei de tutelă referate şi anchete psiho-sociale privind aprobarea dării de seamă generale prezentată de tutore la încetarea tutelei;
 • întocmeşte şi comunică instanţei de tutelă referate şi anchete psiho-sociale privind instituirea curatelei pe seama minorilor în vederea reprezentării sau asistării acestora la diferite instituţii de stat la acceptarea unei succesiuni,la ridicarea pensiei de urmaş, la cumpărarea sau vânzarea unor bunuri imobile, la acceptarea unor donaţii, etc.
 • întocmeşte şi comunică instanţei de judecată rapoartele de anchetă psiho-socială privind încredinţarea minorilor în caz de divorţ, stabilirea domiciliului acestora sau reîncredinţare şi a modul de exercitare a autorităţii părinteşti;
 • întocmeşte şi comunică notarilor publici rapoartele de anchetă psiho-socială în problema stabilirii domiciliului minorilor şi a exercitării autorităţii părinteşti, în cazul divorţului prin acord în faţa notarului public;
 • întocmeşte şi comunică instanţei de tutelă referate şi anchete psiho-sociale privind stabilirea reprezentantului legal al adultului cu handicap grav, nedeplasabil, în vederea ridicării şi administrării în favoarea bolnavului a indemnizaţiei lunare cuvenite conform Ordinului 380/2002;
 • efectuează verificari cu privire la executarea sau neexecutarea corespunzătoare a obligaţiilor de întreţinere şi îngrijire a persoanei vârstnice, obligaţii asumate prin încheierea unui contract de întreţinere în temeiul din Legea 17/2000, republicată;
 • întocmeşte grile de evaluare medico-sociale a persoanelor care se internează în unităţile de asistenţă medico-sociale;
 • primeşte publicul pentru consultanţă şi pentru clarificarea unor situaţii;
 • îndeplineşte orice alte sarcini, care nu sunt cuprinse în fişa postului, în funcţie de solicitările conducerii Direcţiei, participând şi la rezolvarea unor cereri venite de la alte compartimente din cadrul instituţiei privind sesizări, verificări, reclamaţii;
 • efectuează studiu individual şi documentare, în domeniul legislaţiei aplicabile.

 

Compartiment asistenţă medicală în unităţile de învăţământ:

Asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos se realiează conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei nr. 2.508/4.493/2023, personalul medical din cadrul unităţilor de învăţământ având următoarele atribuţii:

 • asigură acordarea asistenţei medicale curente în unităţile de învăţământ;
 • asigură acordarea primului ajutor şi asistenţă medicală calificată şi specializată în caz de boală sau accident şi se îngrijeşte de transportul acestora în unităţi sanitare de specialitate;
 • controlează existenţa mijloacelor necesare asigurării asistenţei medicale curente şi de urgenţă;
 • asigură trusa de urgenţă şi aparatul cu medicamente de urgenţă conform instrucţiunilor O.M.S.;
 • ţine evidenţa medicamentelor şi a materialelor sanitare consumate;
 • asigură şi răspunde de buna utilizare, păstrare a instrumentarului şi aparaturii cu care lucrează şi se îngrijeşte de buna întreţinere şi folosire a mobilierului şi inventarului existent în dotare;
 • efectuează sterilizarea instrumentarului, a materilalelor sanitare necesare pentru consultaţii şi tratamente;
 • stabileşte şi efectuează tratamentele conform indicatiilor medicului din unitatea şcolară sau medicul de familie;
 • asigură mobilizarea elevilor în vederea efectuării controlului medical periodic;
 • întocmeşte catagrafia grupelor de elevi în vederea aplicării unor măsuri cu caracter profilactic, imunizări, radiografii, etc.;
 • execută imunizările şi testările biologice planificate;
 • face vizite în colectivităţi pentru depistarea activă a bolilor transmisibile şi a parazitismului;
 • monitorizează tehnicile antiseptice inclusiv spălarea pe mîini şi utilizarea izolării;
 • execută sub îndrumarea medicului măsurile de luptă în focarele de boli transmisibile (izolarea elevului, declararea cazului, dezinfecţia continuă şi terminală), recoltarea de probe şi produse patologice, expedierea acestora la laborator, aplicarea măsurilor de salubritate în focar, supravegherea contactelor şi purtatorilor depistaţi, deducţia sanitară în focar;
 • execută controlul sanitar curent al obiectivelor de igienă, alimentaţiei în evidenţa, surselor de apă, recoltează probe de apă;
 • execută controlul sanitar curent al modului de colectare, tratare şi îndepărtarea rezidurilor lichide şi solide din unitatea de învăţământ;
 • întocmeşte planul activităţilor de educaţie sanitară;
 • desfasoară activitatea de educaţie sanitară;
 • ţine evidenţa problemelor şi activităţii antiepidemice şi de igiena;
 • întocmeşte procesele verbale de constatare a abaterilor de la normele de igienă şi antiepidemice;
 • efectuează triajul şi pregăteşte copiii pentru consultaţii;
 • efectuează pe baza unui plan, măsurători antropometrice şi explorări funcţionale minime de O.R.L. şi oftalmologice pe care le inscrie în fişă;
 • ţine evidenţa examinărilor periodice la personalul adult din unitatea de învăţământ;
 • controlează igiena individuală a elevilor;
 • participă la instruirea elevilor privind normele de igienă;
 • controlează respectarea condiţiilor de igienă în scoală (clase, laboratoare, săli de sport, grupuri sanitare, ateliere,în internat şi cantină);
 • limitează expunerea elevilor la infecţii provenite de la alţi elevi;
 • respectă reglementările privind identificarea infecţiilor nozocomiale;
 • implementează practicile de îngrijire al elevilor în vederea controlului infecţiilor;
 • se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor adecvate;
 • menţine igiena conform practicilor unităţii sanitare şi practicilor adecvate;
 • iniţiază izolarea elevului şi comandă obţinerea specimenelor de la toţi elevii care prezintă semne ale unei boli transmisibile;
 • limitează expunerea elevului la infecţii provenite de la alţi elevi personalului medical, personalului din unitatea de învăţământ sau echipamentului utilizat pentru diagnosticare;
 • investighează tipul de infecţie şi agentul patogen împreună cu medicul curant;
 • participă la investigarea epidemiilor;
 • asigură comunicarea cu instituţiile de sănătate publică şi cu alte autorităţi unde este cazul;
 • aplică precauţiunile universale;
 • respectă şi apără drepturile pacientului;
 • efectuează controlul medical periodic;
 • în caz de deces inventariază obiectele personale, identifică cadavrul şi organizează transportul acestuia la cea mai apropiată unitate sanitară;
 • supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat (deşeuri periculoase) şi asigură transportul şi depozitarea lor în vederea neutralizării.

 

Compartiment mediatori sanitari:

Personalul din cadrul compartimentului:

 • cultivă încrederea reciprocă dintre autorităţile publice locale şi comunitatea din care face parte;
 • facilitează comunicarea dintre membrii comunităţii şi personalul medico-sanitar;
 • catagrafiază gravidele şi lăuzele în vederea efectuării controalelor medicale periodice prenatale şi post-partum; le explică acestora necesitatea şi importanţa efectuării acestor controale şi le insoţeşte la aceste controale, facilitându-le comunicarea cu medicul de familie şi cu celelalte cadre sanitare;
 • explică noţiunile de bază şi avantajele planificării familiale, încadrându-le în sistemul cultural tradiţional al comunităţii de romi;
 • catagrafiază populaţia infantilă a comunităţii;
 • explică noţiunile de bază şi importanţa asistenţei medicale a copilului;
 • promovează alimentaţia sănătoasă, în special la copii, precum şi alimentaţia la sân;
 • sprijină personalul medical în urmărirea şi înregistrarea efectuării imunizărilor în cadrul populaţiei infantile din comunitate şi a examenelor clinice de bilanţ la copiii cu vârsta între 0 – 7 ani;
 • explică avantajele includerii persoanelor în sistemul asigurărilor de sănătate, precum şi procedeul prin care poate fi obţinută calitatea de asigurăt;
 • explică avantajele igienei personale, a locuinţei şi a spaţiilor comune; popularizează în cadrul comunităţii măsurile de igienă dispuse de autorităţile competente
 • facilitează acordarea primului ajutor prin anunţarea cadrelor medicale/serviciului de ambulanţă şi prin insoţirea echipelor care acordă asistenţă medicală de urgenţă;
 • mobilizează şi însoţeşte membrii comunităţii la acţiunile de sănătate publică (campanii de vaccinare, campanii de informare, educare, conştientizare din domeniul promovării sănătăţii, acţiuni de depistare a bolilor cronice etc.); explică rolul şi scopul acestora;
 • însoţeşte cadrele medico-sanitare în activităţile legate de prevenirea sau de controlul situaţiilor epidemice, facilitând implementarea măsurilor adecvate;
 • semnalează în scris direcţiei de sănătate publică judeţene problemele identificate privind accesul membrilor comunităţii pe care ii deserveşte la următoarele servicii de asistenţă medicală primară;

      Serviciul prestaţii sociale

Compartiment prestaţii sociale pe familie:

 • informarea şi consilierea în vederea obţinerii drepturilor, depunerii documentelor, îndeplinirea criteriilor de eligibilitate;
 • primirea şi prelucrarea dosarelor VMI (venit minim de incluziune);
 • verificarea şi certificarea conformităţii documentelor depuse;
 • verificarea îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice impuse de lege pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială: ajutorul de incluziune, respectiv ajutorul pentru familia cu copii;
 • înregistrarea persoanelor apte de muncă din familia solicitantului;
 • transmiterea documentaţiei în vederea plăţii;
 • redactarea şi comunicarea dispoziţiei directorului Direcţiei de Asistenţă Socială către titularul dreptului;
 • efectuarea de acţiuni în vederea prevenirii şi combaterii sărăciei şi a excluziunii sociale
 • introducerea şi updatarea datelor în aplicaţia VMI: stabilirea dimensiunii familiei, a cuantumului, a venitului net ajustat;
 • arhivarea dosarelor şi reanalizarea acestora la solicitarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială;
 • efectuarea de anchete sociale acolo unde există neclarităţi;
 • întocmeşte documentaţia necesară acordării subvenţiilor pentru încălzirea locuinţei către populaţie, conform legislaţiei în vigoare;
 • întocmeste documentaţia necesara acordării ajutoarelor de urgenţă şi referatul de înaintare a acestora către Consiliul Local spre aprobare;
 • se ocupă de distribuirea ajutoarelor provenind din stocurile Uniunii Europene conform legislatiei şi protocoalelor existente;
 • întocmeşte documentaţia şi listele cu persoanele ce urmează să primească pachete cu alimente cu ocazia diferitelor Sărbatori legale;
 • se ocupă de organizarea şi distribuirea altor ajutoare materiale către beneficiari.

 

Compartiment alocatii şi indemnizaţii creştere copil:

– acordă informaţii, verifică actele depuse de solicitanţi/reprezentanţii legali ai copilului.

– primeste cererile pentru acordarea alocatiei de stat si actele doveditoare din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestui drept şi întocmeşte dosarul privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii în conformitate cu prevederile Legii nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**) privind alocația de stat pentru copii

– întocmeste şi înaintează către AJPIS Buzău borderoul privind situaţia cererilor înregistrate pentru acordarea alocaţiei de stat;

– răspunde de întocmirea şi corectitudinea dosarelor pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, precum şi dosarele pentru acordarea stimulentului de inserţie,  conform prevederilor OUG 111/2010 şi le comunică, în termenul legal, pe bază de borderou la Agentia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Buzău.

Compartiment monitorizare persoane cu handicap:

 • acordă sprijin persoanelor cu handicap prin realizarea unei reţele eficiente de asistenţi personali şi îngrijitori la domiciliu pentru aceştia, conform Legii nr. 448/2006, privind protecţia specială a persoanelor cu handicap;
 • sprijină activitatea unităţilor specializate pentru persoane cu handicap;
 • asigură accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la amenajările teritoriale şi instituţionale;
 • realizează activităţile de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • eliberează adeverinţe în conformitate cu prevederile legale.
 • verifică actele doveditoare depuse de către solicitanţi, a veridicităţii, autenticităţii şi pertinenţei acestora;
 • efectuează anchete sociale cu respectarea termenului acordat;
 • inaintarea la termen a documentaţiei către superiorii ierarhici, în vederea avizării si aprobării;
 • efectuează anchete sociale pentru acordarea beneficiilor sociale şi a celor solicitate de către instituţii ale statutului;
 • asigură monitorizarea şi consilierea familiilor şi a minorilor aflati în dificultate;
 • întocmeşte dosarele de personal pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav şi propune, în conformitate cu legislaţia în vigoare, plata acestora;
 • întocmeşte dosarele pentru acordarea indemnizatiei cuvenite persoanelor cu handicap grav, conform Legii 448/2006 şi propune plata acestora;
 • ţine evidenţa nominală a persoanelor cu handicap grav ce necesită însoţitor şi care beneficiază de indemnizaţia lunară şi verifică periodic, prin anchete sociale, îndeplinirea condiţiilor legale de către aceştia ;
 • efectuează controale periodice asupra activităţii asistentilor personali în vederea întocmirii raportului semestrial către consiliul local.

 

Serviciul centre de asistenţă socială

Cantina de Ajutor Social 

Cantina de Ajutor Social se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Cantinei de Ajutor Social sunt următoarele:

 1. a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 2. b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
 3. c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 4. d) deschiderea către comunitate;
 5. e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 6. f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
 7. g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu;
 8. h) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 9. i) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 10. j) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 11. k) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere;
 12. l) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat.

 

Centrul de zi „Piticii” 

Scopul serviciului social Centrul de zi „Piticii”  este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor care provin din familii cu domiciliul pe raza municipiului Ramnicu Sarat si care se regasesc in situatii de risc social, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare educationala pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, etc. pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copiii.

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrul de zi „Piticii” sunt următoarele:

 1. a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

b)protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 1. c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 2. d) deschiderea către comunitate;
 3. e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 4. f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
 5. g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu;
 6. h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 7. i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
 8. j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 9. k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 10. l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 11. m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 12. n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legali cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere;
 13. o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
 14. p) colaborarea centrului cu Directia de Asistenta Sociala.

 

Serviciul contabilitate

 Compartiment salarizare şi resurse umane:

 • activează pentru promovarea statutului profesional şi asigurarea formării iniţiale şi permanente a personalului din cadrul Direcţiei;
 • elaborează şi propune programe spre aprobare care vizează recrutarea, formarea, pregătirea, perfecţionarea şi specializarea tuturor categoriilor de personal din structura Direcţiei;
 • asigură colaborarea cu formatori atestaţi şi iniţiază proiecte de formare şi perfecţionare ale personalului de specialitate din structura Direcţiei;
 • întocmeşte proiecte de organigramă, stat de funcţii şi număr de personal, cu consultarea şefilor de servicii;
 • propune reactualizarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Râmnicu Sărat ori de câte ori este nevoie;
 • propune conducerii Direcţiei de Asistenţă Socială Râmnicu Sărat, în condiţiile legii, organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante, temporar sau definitive;
 • întocmeşte şi supune spre aprobare conducerii documentaţiile privind acordarea sporurilor, conform prevederilor legale;
 • întocmeşte documentaţiile necesare pentru stabilirea salariilor de bază ale personalului din structura serviciului, ca urmare a aplicării modificarilor stabilite de lege, precum şi a modificărilor de orice natura intervenite prin reglementările legale şi le supune aprobării directorului;
 • întocmeşte dosarele de pensionare şi elaborează în proiect dispoziţiile de încadrare şi încetare a raporturilor de muncă;
 • calculează şi ţine evidenţa vechimii, pentru trecerea în tranşe superioare de vechime în muncă, atât pentru acordarea sporului de vechime, cât şi pentru calcularea drepturilor băneşti la concediile de odihnă şi medicale;
 • gestionează registrul general de evidenţă a salariilor din structura Direcţiei de Asistenţă Socială Râmnicu Sărat, a asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap, a mediatorilor sanitari, a Cantinei de Ajutor Social, a personalului medical din cadrul cabinetelor medicale şcolare.
 • întocmeşte şi actualizează registrului general de evidenţă a salariaţilor
 • întocmește contractele de muncă la angajare și actele adiționale care privesc modificarea acestora;
 • ține evidența concediilor de odihnă, concediilor medicale, cele pentru studii și a concediilor pentru îngrijirea copilului, pentru angajații direcției;
 • răspunde de aplicarea corectă a legislaţiei din domeniul salarizării, efectuează calculul salariilor personalului direcției si al asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, în concordanţă cu cerințele legislative de specialitate în vigoare;
 • întocmeşte situaţii, planuri, statistici, prevăzute de cadrul legal sau solicitate de diferite instituţii sau autorităţi ale statului, cu referire la personalul angajat în cadrul direcţiei;
 • realizează reîncadrările pe funcţii ale personalului, în concordanţă cu cerințele legislative de specialitate, pentru angajaţii din cadrul direcției;
 • întocmește contractele de muncă la angajare și actele adiționale care privesc modificarea acestora;
 • întocmeşte şi ține evidenţa dispoziţiilor de angajare, promovare şi încetare din funcţie a personalului, de sancţionare, de acordare a unor sporuri prevăzute de lege, de detaşare, de trecere temporară în altă muncă, de modificare a retribuţiei, cu ocazia indexărilor, de promovare etc, cu respectarea cadrului legal de specialitate, pentru angajaţii direcției;
 • întreţine o bună relaţie de colaborare cu restul compartimentelor direcției şi asigură consilierea de specialitate care intră în competențele resurselor umane, la solicitarea şefilor structurilor organizatorice ale direcţiei;
 • asigură şi organizează efectuarea controlului de medicina muncii la angajare şi la reluarea activităţii după perioadele de suspendare şi controlul medical periodic de medicina muncii, la nivelul direcţiei, prin cabinetul de specialitate abilitat, pentru angajaţii direcţiei şi pentru conducătorul acesteia;
 • distribuie şi ulterior colectează și respectiv gestionează formularele pentru evaluarea profesională anuală a angajaţilor din cadrul directiei.

 

Compartiment economico-financiar:

 • pregăteşte documentaţia necesară în vederea plăţii dreptului la prestaţiile şi serviciile de asistenţă socială;
 • realizează activitatea financiar-contabilă privind asistenţa socială;
 • efectuează plata salariilor şi a celorlate drepturi de personal pentru angajaţii serviciului şi încadrarea în creditele bugetare aprobate la capitolul cheltuieli de personal;
 • ţine evidenţa corectă şi la zi a operaţiunilor de încasări şi plăţi derulate prin conturile instituţiei şi urmăreşte încadrarea cheltuielilor pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare şi pe destinaţia sumei;
 • organizează evidenţa încasărilor şi plăţilor din surse extrabugetare şi urmăreşte efectuarea cheltuielilor conform destinaţiei din documentele legale încheiate;
 • asigură recepţionarea bunurilor achiziţionate pentru folosirea aparatului propriu al Direcţiei de Asistenţă Socială Rm-Sarat;
 • exercită anual sau ori de câte ori este nevoie inventarierea patrimoniului, scoatrea din funcţiune, casarea sau dezmembrarea, după caz, a bunurilor pentru care s-a aprobat aceasta;
 • ţine registrul de evidenţă a bunurilor aflate în patrimoniul Directiei de Asistenta Sociala Rm-Sarat;
 • înregistrarea cronologică și sistematică a operaţiunilor patrimoniale în registrul jurnal;
 • înregistrarea rezultatului inventarierii și completarea registrului inventar cu rezultatele obţinute ca urmare a operaţiunii de inventariere;
 • întocmirea, editarea și păstrarea registrelor contabile obligatorii conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
 • asigurarea întocmirii, circulaţiei și păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
 • urmărirea stingerii debitelor provenite din activitatea proprie;
 • întocmirea și transmiterea lunară a solicitărilor de deschidere de credite bugetare;
 • evidenta activitatii financiar-contabile a casieriei;
 • urmareste receptiile;
 • întocmeşte documentaţiile necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii conform legislaţiei în vigoare;
 • participă la efectuarea inventarierii periodice a mijloacelor fixe din dotare, declasarea şi clasarea lor;
 • întocmeste Registrul de evidenta al declaratiilor de avere si interese;
 • are sarcina de a monitoriza conformitatea cu GDPR şi celelalte legi ce privesc protecţia datelor, policitile, procedurile de proţectie a datelor.

 

Compartiment administrativ:

 • organizează şi răspunde de activitatea administrativ – gospodărească a institutiei;
 • răspunde de gospodărirea, administrarea şi igienizarea spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea personalul aparatului propriu al Direcţiei de Asistenta Sociala Rm-Sarat;
 • asigură şi răspunde de starea de curăţenie a instituţiei, respectarea normelor de igienă a încăperilor şi a spaţiilor adiacente;
 • asigura paza şi securitatea cladirilor repartizate şi a autoturismului unitatii;
 • gestionează numerarul şi actele de valoare din contul institutiei;
 • răspunde de efectuarea plăţilor pe feluri de cheltuieli şi încadrarea în plafonul de casa stabilit de lege;
 • răspunde de depunerea în termen la banca a tuturor sumelor provenite din încasări;
 • în exercitarea atribuţiilor de serviciu respectă întocmai prevederile regulamentului operaţiunilor de casă;
 • execută atribuţiile din acest domeniu, atât cele prevăzute din actele normative în vigoare;
 • verifică dacă documentele justificative primite spre înregistrare poartă viza de control financiar preventiv, semnătura persoanelor care răspund pentru legalitatea şi necesitatea operaţiunilor înscrise în documente şi dacă toate actele cerute de formular sunt completate;
 • asigură respectarea actelor normative în vigoare privind normarea parcului auto;
 • urmăreşte buna funcţionare a autoturismelor aflate în dotarea instituţiei;
 • sesizează şeful ierarhic superior în legătură cu eventualele probleme ce apar în funcţionarea autoturismelor şi ia măsuri pentru remedierea acestora;
 • urmăreşte realizarea întreţinerilor periodice, reparaţiilor curente şi capitale ale autoturismelor din dotare;
 • anunţă conducerea biroului expirarea verificarii tehnice, a politei RCA, a taxei de drum, precum şi expirarea altor documente necesare pentru încadrarea în termenii legii;
 • verifică să nu fie depăşit consumul de carburanţi, lubrifianţi, cauciucuri, precum şi norma între reparaţii.

 

 Compartiment achizitii publice SSM şi PSI:

 • realizează documentaţiile de atribuire şi susţine procedurile de achiziţie publică, pentru produse, servicii şi lucrări, în interesul instituţiei
 • întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice în colaborare cu celelalte compartimente ale direcţiei;
 • întocmeşte formalităţile şi documentaţia necesară diferitelor etape ale achiziţiilor publice;
 • informează Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice;
 • colaborează cu consilierul juridic, dacă este cazul, la încheierea contractelor de achiziţie publică cu ofertanţii câştigători, ţinând cont de prevederile legale valabile şi urmăreşte executarea contractelor respective;
 • asigură încheierea contractelor de energie electrică, apă, abonamente, telefon, alte prestări de servicii necesare bunei funcţionări a activităţii instituţiei;
 • elaborarează documentaţia de atribuire pentru contractarea serviciilor şi ţine legătura permanentă cu furnizorii, prestatorii de servicii şi cu executanţii.
 • asigură aprovizionarea, recepţionarea şi gestionarea materialelor consumabile, mijloace fixe şi a obiectelor de inventar pentru aparatul propriu al Direcţiei;
 • întocmeşte documentele privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor
 • asigură aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în incinta institutiei şi centrelor aflate în subordine;
 • răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecţionarea, folosirea şi evidenţa ştampilelor, sigiliilor, etc.;
 • răspunde de buna executare a lucrărilor de reparaţii şi întreţinere, de utilizarea raţională, de evidenţa imobilelor din patrimoniu, a instalaţiilor aferente şi a celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în proprietatea şi/sau folosinţa instituţiei;
 • răspunde de aprovizionarea materială pentru o buna funcţionare a tuturor compartimentelor din cadrul instituţiei;
 • organizarea controlului intern asupra activităţii de achizitii publice, logistica şi PSI, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 • asigură şi răspunde de luarea tuturor măsurilor de sănătate şi securitate în muncă precum şi pe cele de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul direcţiei;
 • identifică pericolele şi evaluează riscurile pentru fiecare activitate şi fiecare angajat, elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie în acest sens;
 • ia măsuri pentru asigurarea fiecărui loc de muncă cu instrucţiuni tehnice şi de sănătate şi securitate a muncii şi PSI specifice activităţii;
 • elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă şi PSI, elaborează programul de instruire-testare a salariaţilor;
 • urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă şi insăectorii PSI cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
 • asigură efectuarea instruirii şi informării personalului în probleme de PM, PSI;
 • participă la comunicarea şi cercetarea evenimentelor, înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea şi raportarea bolilor profesionale;
 • întocmeste Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă; Registrul unic de evidenţă a incidentelor periculoase; Registrul unic de evidenţă a accidentelor uşoare; Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru.
 • controlează continuu modul de respectare / aplicare a normelor de securitate şi sănătate în muncă şi . prevenire şi stingere a incendiilor
 • propune sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătatii în muncă;
 • identifică echipamentele individuale de protecţie necesare şi intocmeşte necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie;
 • întocmeşte planul de intervenţie în vederea Prevenirii şi Stingerii Incendiilor pentru toate punctele de lucru din cadrul instituţiei.
 • coordonează activităţile de intervenţie şi evacuare în situaţii de pericol iminent, dezastre, situaţii de accident şi efectuează primele cercetări privind cauzele şi împrejurările producerii acestora.
 • alertează factorii de intervenţie, oferind informaţiile necesare într-un mod clar, precis şi la obiect.
 • analizează frecvenţa accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale şi întocmeşte documente de raportare;
 • întocmeşte întreaga documentaţie cu privire la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de mediu, precum şi a documentaţiei de mediu necesare obţinerii formelor de punere în practică a diferitelor activităţi ale instituţiei.

Compartiment arhivă, registratură şi evaluare documente:

Asigură lucrările de secretariat ale Direcţiei de Asistenţă Socială Rm-Sărat realizând:

 • primirea şi înregistrarea corespondenţei în registrul general de intrare-ieşire;
 • predarea corespondenţei primite directorului şi distribuirea acesteia birourilor funcţionale ale serviciului;
 • asigură confidenţialitatea datelor şi actelor deţinute de direcţie;
 • descărcarea electronică a corespondenţei în termenul legal;
 • asigurarea expedierii operative a corepondenţei;
 • întocmirea proiectului nomenclatorului dosarelor şi al indicatorului termenului de păstrare pentru documentele create la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială Rm-Sărat;
 • asigură arhivarea şi selectarea documentelor create la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială Rm-Sărat;
 • organizează păstrarea documentelor direcţiei şi le arhivează conform legislaţiei în vigoare.

Compartiment comunicare, relaţii cu publicul si evaluare iniţiala

Obiectivul Compartimentului comunicare, relaţii cu publicul şi evaluare iniţială  este informarea cu profesionalism a cetățenilor și a altor persoane/institutii care se adreseaza sau solicită informații Direcției de Asistentă Socială, oferirea de servicii publice de calitate  cu scopul soluționării cu promptitudine a problemelor acestora.

Asigurarea de catre Directia de Asistenta Sociala Rm Sarat a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere prin intermediului persoanei desemnate cu aplicarea Legii 544/2001.

Directia de Asistenta Sociala Rm Sarat comunica din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

 • actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Directiei de Asistenta Rm Sarat;
 • structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al Directiei de Asistenta Sociala Rm Sarat;
 • numele și prenumele persoanelor din conducerea Directiei de Asistenta Sociala Rm Sarat și ale responsabilului cu difuzarea informațiilor publice;
 • coordonatele de contact ale institutiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
 • sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
 • programele și strategiile proprii;
 • lista cuprinzând documentele de interes public;
 • lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
 • modalitățile de contestare a deciziei Directiei de Asistenta Sociala Rm Sarat în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Directia de Asistenta Sociala publica si actualizeaza anual un buletin informativ. Accesul la informatiile prevazute mai sus se realizeaza prin:

 • afișare la sediul Directiei de Asistenta Sociala Rm Sarat ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicații proprii, precum și în pagina de Internet proprie;
 • consultarea lor la sediul Directiei de Asistena Sociala Rm Sarat, în spatii special destinate acestui scop.

Principalele atributii si competente:

 • comunică și colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale altor autorități ale administra!iei publice centrale, cu alte instituții care au responsabilități în domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială, cu reprezentanții furnizorilor privați de servicii sociale, precum și cu persoanele beneficiare;
 • promovează drepturile omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile;
 • sprijina activitățile de voluntariat;
 • oferă cetățenilor, verbal sau pe suport scris, informațiile necesare în vederea întocmirii dosarelor pentru obținerea documentelor solicitate;
 • facilitează accesul mass media la informații cu privire la activitatea instituției și se preocupă de organizarea de conferințe de presă/comunicate de presa și evenimente de promovare a instituției;
 • asigură actualizarea site-ului oficial al instituției cu informațiile primite spre publicare;
 • realizarea de activități în conformitate cu strategia de informatizare a administrației publice;
 • propune înființarea serviciilor socłale de interes local;
 • triază şi îndrumă solicitanţii de beneficii sociale către compartimentele existente în cadrul Direcţiei ;
 • oferă informaţii privind modalitatea de a obţine documente, avize, aprobări care intră în sfera de competenţă a compartimentelor din structura organizatorică a Direcţiei de Asistenţă Socială;
 • gestionează imaginea publică a instituţiei,
 • îndeplineşte toate activităţile legate de rolul de purtător de cuvânt (facilitează relaţia conducerii cu mass-media, oferă informaţii acesteia ori de câte ori este nevoie ;
 • se ocupă de promovarea instituţiei, prin mijloace specifice;
 • se ocupă programarea şi organizarea audienţelor;
 • îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Compartiment monitorizare, analiza statistica, indicatori asistenţă socială şi incluziune socială : asigură creşterea calităţii serviciilor sociale furnizate către beneficiari.

         Atribuţii principale:

 • Se ocupă de preluarea petiţiilor specifice Direcţiei de Asistenţă Socială de verificarea şi înregistrarea acestora;
 • Realizează evaluarea iniţială a solicitărilor şi în funcţie de rezultatul evaluării acestea sunt transferate către compartimentele competente;
 • Organizarea şi verificarea activităţilor de monitorizare a respectării drepturilor copilului şi persoanelor adulte, centralizarea şi sintetizarea informaţiilor privind acest aspect la nivelul municipiului;
 • Crearea şi utilizarea de instrumente de colectare de date, folosite în vederea actualizării bazelor de date existente precum şi în elaborarea de analize, interpretari şi rapoarte statistice privind situația beneficiarilor serviciilor sociale pe diferite măsuri de protecție/prevenire elaborate periodic sau la cerere;
 • Organizarea şi coordonarea unei legături permanente cu toţi ofertanţii de servicii sociale publici şi privaţi privind comunicarea informaţiilor referitoare la tipul de serviciu/beneficiarii de servicii în vederea cartografierii serviciilor sociale existente la nivelul municipiului, accesul la servicii, etc
 • Producerea şi colectarea de indicatori sociali de la nivelul instituţiilor implicate în gestionarea problemelor sociale – calculul indicatorilor relevanţi pentru acest domeniu (indicatori de intrare, de rezultat, de consecinţă de impact) pe baza cărora se poate realiza o evaluare sistematică a eficacităţii diverselor programe de intervenţie;
 • Colectarea de date privind diverse categorii sociale aflate în risc în vederea punerii în aplicare a politicilor sociale în domeniu incluziunii sociale;
 • Participarea la elaborarea unor strategii de îmbunătăţire şi diversificare a serviciilor oferite în domeniul asistenţei sociale a copilului, persoanelor adulte cu handicap şi cele aflate în risc social;
 • Elaborează proiectul raportului anual de activitate al DAS Râmnicu Sărat.
 • Întocmeşte informări, sinteze şi rapoarte privind sistemul de asistenţă socială.

Compartiment strategii, programe, proiecte în domeniul asistenţei sociale şi relaţiile cu asociaţiile şi fundaţiile

 • Monitorizează, din punct de vedere metodologic, activitatea desfăşurată de instituţiile de asistenţă socială, în conformitate cu responsabilităţile acestora stabilite de legislaţia în vigoare.
 • Propune dezvoltarea şi diversificarea parteneriatelor cu organizaţii neguvernamentale a serviciilor în cadrul instituţiilor de asistenţă socială, în vederea creşterii calităţii vieţii persoanelor asistate.
 • Organizează acordarea drepturilor de asistenţă socială şi asigură gratuit consultanţă de specialitate în domeniul asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi.
 • Propune înfiinţarea şi organizarea posturilor de asistenţă socială, în funcţie de nevoi şi de numărul de potenţiali beneficiari.
 • Intocmeşte rapoartele statistice şi raportările lunare pe care le înaintează Direcţiei Judeţene de Prestaţii Sociale Buzau.
 • Desfăşoară activităţi legate de implementarea programelor, proiectelor în vederea aplicării politicii de asistenţă socială, protecţia copilului, a persoanelor vârstnice şi cu handicap.
 • Elaborează termenii de referinţă pentru programe.
 • Centralizează şi ţine evidenţa tuturor proiectelor şi programelor pe care le gestionează.
 • Realizează în colaborate cu celelalte compartimente ale instituţiei, materialele necesare promovării imaginii acesteia şi care prezintă interes pentru potenţialii parteneri în derularea unor programe/proiecte în domeniul asistenţei sociale, protecţie a copilului, persoanelor vârstnice şi cu handicap.
 • Elaborează procedurile de monitorizare, evaluare şi control ale programelor/proiectelor.
 • Identifică şi colaborează cu organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane fizice sau juridice pentru elaborarea şi punerea în aplicare a proiectelor din domeniul său de activitate.
 • Participă la organizarea de seminarii, simpozioane, în vederea promovării politicii de asistenţă socială, protecţie a copilului, persoanelor vârstnice şi cu handicap.
 • Ţine evidenţa O.N.G.-urilor acreditate să desfăşoare activităţi în domeniul asistenţei sociale şi a furnizorilor de servicii autorizaţi.
 • Întocmeşte scrisori de intenţie în vederea obţinerii de sponsorizări pentru persoanele aflate în dificultate din evidenţa DAS Râmnicu Sărat.
 • Îndeplineşte orice alte atibuţii stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituţiei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
 • Elaborează proiectul de strategie în domeniul asistenţei sociale pe baza analizei nevoilor existente precum şi în concordanţă cu strategiile naţionale şi regionale şi îl supune spre avizare directorului;
 • Elaborează planuri de acţiune comunitară în vederea asigurării continuităţii serviciilor sociale;
 • Organizează seminarii şi work-shop-uri în domeniul asistenţei sociale, pe activităţi specifice;
 • Elaborează, pe baza evaluării nevoilor existente la nivelul municipiului, proiecte în parteneriat cu ONG-uri/instituţii publice ;
 • Întocmeşte rapoarte de evaluare periodice cu privire la stadiul implementării proiectelor aflate în derulare.

         

 Compartiment informatică:

 • propune implemetarea măsurilor de informatizare a activităţii de asistenţă socială;
 • realizează şi întreţine sistemul informatic al activităţii de asistenţă socială;
 • propune spre aprobarea conducerii dotările cu tehnica de calcul;
 • asigură buna funcţionare a reţelei locale şi a utilizării internetului;
 • asigură protecţia informaţiilor prin utilizarea unui sistem de parole;
 • răspunde de buna relaţie cu exteriorul în privinţa semnăturii electronice şi a altor corespondenţe.