Atribuţii:

  • Își asumă răspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
  • Se obliga să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitățile și serviciile prevăzute în contractual individual de muncă, în fișa postului și în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
  • Trebuie să trateze cu respect, bună-credință și înțelegere persoana cu handicap grav și să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
  • Are obligația să comunice Direcției de Asistență Socială în termen de 48 de ore de la luarea la cunoștință, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav și alte situații de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege;
  • Să supravegheze, să acorde îngrijire și asistență copilului sau adultului cu handicap grav;
  • Să întocmească lunar un raport de activitate avizat de asistentul social din cadrul Direcției de Asistență Socială care va cuprinde date privind evoluția persoanei cu handicap grav în raport cu obiectivele programului individual de recuperare.
  • Are obligația să participe o dată la 2 ani la instruirea organizată de angajator;
  • Are obligația de a păstra confidențialitatea datelor la care are acces, prin natura postului;
  • Îndeplinește și alte atribuții sau sarcini dispuse de conducearea unității, compatibile cu specificul postului și în limita legalității acestora;