Atributii:

 • realizează documentaţiile de atribuire şi susţine procedurile de achiziţie publică, pentru produse, servicii şi lucrări, în interesul instituţiei
 • întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice în colaborare cu celelalte compartimente ale direcţiei;
 • întocmeşte formalităţile şi documentaţia necesară diferitelor etape ale achiziţiilor publice;
 • informează Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice;
 • întocmeşte nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiţii, documentaţiile tehnico-economice ale obiectivului de investiţii;
 • colaborează cu compartimentul juridic la încheierea contractelor de achiziţie publică cu ofertanţii câştigători, ţinând cont de prevederile legale valabile şi urmăreşte executarea contractelor respective;
 • asigură evidenţa imobilelor aflate în proprietatea/administrarea direcţiei prin întocmirea unui dosar separat pentru fiecare imobil care conţine documentele doveditoare ale acestuia;
 • întocmeşte documentaţiile necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii conform legislaţiei în vigoare;
 • asigură încheierea contractelor de energie electrică, apă, abonamente, telefon, alte prestări de servicii necesare bunei funcţionări a activităţii instituţiei;
 • elaborarează documentaţia de atribuire pentru contractarea serviciilor şi ţine legătura permanentă cu furnizorii, prestatorii de servicii şi cu executanţii.
 • asigură aprovizionarea, recepţionarea şi gestionarea materialelor consumabile, mijloace fixe şi a obiectelor de inventar pentru aparatul propriu al Direcţiei;
 • întocmeşte documentele privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor
 • asigură aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în incinta institutiei şi centrelor aflate în subordine;
 • răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecţionarea, folosirea şi evidenţa ştampilelor, sigiliilor, etc.;
 • răspunde de buna executare a lucrărilor de reparaţii şi întreţinere, de utilizarea raţională, de evidenţa imobilelor din patrimoniu, a instalaţiilor aferente şi a celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în proprietatea şi/sau folosinţa instituţiei;
 • participă la efectuarea inventarierii periodice a mijloacelor fixe din dotare, declasarea şi clasarea lor;
 • răspunde de aprovizionarea materială pentru o buna funcţionare a tuturor compartimentelor din cadrul instituţiei;
 • organizarea controlului intern asupra activităţii de acchizitii publice, logistica şi PSI, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 • asigură efectuarea instruirii şi informării personalului în probleme de PM, PSI;
 • participă la comunicarea şi cercetarea evenimentelor, înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase, semnalarea, cercetarea, declararea şi raportarea bolilor profesionale;
 • întocmeste Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă; Registrul unic de evidenţă a incidentelor periculoase; Registrul unic de evidenţă a accidentelor uşoare; Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă ce au ca urmare incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru.
 • controlează continuu modul de respectare / aplicare a normelor de securitate şi sănătate în muncă.
 • propune sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătatii în muncă;
 • identifică echipamentele individuale de protecţie necesare şi intocmeşte necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie;
 • întocmeşte planul de intervenţie în vederea Prevenirii şi Stingerii Incendiilor pentru toate punctele de lucru din cadrul instituţiei.
 • coordonează activităţile de intervenţie şi evacuare în situaţii de pericol iminent, dezastre, situaţii de accident şi efectuează primele cercetări privind cauzele şi împrejurările producerii acestora.
 • alertează factorii de intervenţie, oferind informaţiile necesare într-un mod clar, precis şi la obiect.
 • analizează frecvenţa accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale şi întocmeşte documente de raportare;
 • întocmeşte întreaga documentaţie cu privire la obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de mediu, precum şi a documentaţiei de mediu necesare obţinerii formelor de punere în practică a diferitelor activităţi ale instituţiei.