Asigură creşterea calităţii serviciilor sociale furnizate către beneficiari.

Atribuţii

  • Se ocupă de preluarea petiţiilor specifice Direcţiei de Asistenţă Socială de verificarea şi înregistrarea acestora;
  • Realizează evaluarea iniţială a solicitărilor şi în funcţie de rezultatul evaluării acestea sunt transferate către compartimentele competente;
  • Organizarea şi verificarea activităţilor de monitorizare a respectării drepturilor copilului şi persoanelor adulte, centralizarea şi sintetizarea informaţiilor privind acest aspect la nivelul municipiului;
  • Crearea şi utilizarea de instrumente de colectare de date, folosite în vederea actualizării bazelor de date existente precum şi în elaborarea de analize, interpretari şi rapoarte statistice privind situația beneficiarilor serviciilor sociale pe diferite măsuri de protecție/prevenire elaborate periodic sau la cerere;
  • Organizarea şi coordonarea unei legături permanente cu toţi ofertanţii de servicii sociale publici şi privaţi privind comunicarea informaţiilor referitoare la tipul de serviciu/beneficiarii de servicii în vederea cartografierii serviciilor sociale existente la nivelul municipiului, accesul la servicii, etc
  • Producerea şi colectarea de indicatori sociali de la nivelul instituţiilor implicate în gestionarea problemelor sociale – calculul indicatorilor relevanţi pentru acest domeniu (indicatori de intrare, de rezultat, de consecinţă de impact) pe baza cărora se poate realiza o evaluare sistematică a eficacităţii diverselor programe de intervenţie;
  • Colectarea de date privind diverse categorii sociale aflate în risc în vederea punerii în aplicare a politicilor sociale în domeniu incluziunii sociale;
  • Participarea la elaborarea unor strategii de îmbunătăţire şi diversificare a serviciilor oferite în domeniul asistenţei sociale a copilului, persoanelor adulte cu handicap şi cele aflate în risc social;
  • Elaborează proiectul raportului anual de activitate al DAS Râmnicu Sărat.
  • Întocmeşte informări, sinteze şi rapoarte privind sistemul de asistenţă socială.