INFORMAȚII CU PRIVIRE LA VMI – VENIT MINIM DE INCLUZIUNE

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA VMI – VENIT MINIM DE INCLUZIUNE

Beneficiari

VMI se acordă persoanelor singure/familiilor care obțin un venit net lunar ajustat mai mic sau egal cu nivelele maxime stabilite prin lege, pentru cele două componente ale VMI:
– Pentru ajutorul de incluziune, nivelul maxim al venitului net ajustat trebuie să fie de 346 lei, respectiv 504 lei dacă persoana singură a depășit vârsta de 65 ani.
– Pentru ajutorul pentru familia cu copii, nivelul maxim al venitului net ajustat trebuie să fie de 880 lei/membru de familie.

Sume acordate

Suma acordată  lunar ca ajutor de incluziune va fi de maxim:

346 lei, pentru persoana singură fără venituri,
504 lei, pentru persoana singură fără venituri cu vârsta de peste 65 ani,
519 lei, pentru familia compusă din două persoane (346 lei * 1,5 dimensiunea familiei),
692 lei, pentru familie compusă din trei persoane (346 lei * 2 dimensiunea familiei),
865 lei, pentru familie compusă din patru persoane (346 lei * 2,5 dimensiunea familiei),
1038 lei, pentru familia compusă din cinci persoane (346 lei * 3 dimensiunea familiei)

Suma acordată ca ajutor pentru familia cu copii este stabilit în funcție de nivelul venitului net lunar ajustat și numărul de copii din familie, respectiv:
1. Pentru familia cu venituri nete lunare ajustate de până la 346 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
– 135 lei, pentru familia cu un copil;
– 270 lei, pentru familia cu 2 copii;
– 405 de lei, pentru familia cu 3 copii;
– 539 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.

2. Pentru familia monoparentală cu venituri nete lunare ajustate de până la 346 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
– 152 de lei, pentru familia cu un copil;
– 303 de lei, pentru familia cu 2 copii;
– 453 de lei, pentru familia cu 3 copii;
– 604 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.

3. Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 346 de lei/lună și 880 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
– 108 de lei, pentru familia cu un copil;
– 215 de lei, pentru familia cu 2 copii;
– 322 de lei, pentru familia cu 3 copii;
– 428 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi

4. Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 346 de lei/ lună și 880 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
– 140 lei, pentru familia cu un copil;
– 271 lei, pentru familia cu 2 copii;
– 409 de lei, pentru familia cu 3 copii;
– 541 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi

 

LISTA bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune


A. Bunuri imobile
Clădiri, alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, precum şi terenuri situate în intravilan cu suprafaţa de peste 1.200 mp în zona urbană şi 2.500 mp în zona rurală, în afara terenurilor de împrejmuire a locuinţei şi a curţii aferente

B. Bunuri mobile
1. Mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulaţie pe drumurile publice
2. Autovehicul cu drept de circulaţie pe drumurile publice cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor utilizate şi/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi
3. Şalupe, bărci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcaţiuni, cu excepţia celor necesare pentru transport în cazul persoanelor care locuiesc în aria Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“

NOTĂ:
În situaţia în care unul sau mai multe bunuri aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune este dat în închiriere/arendă/concesiune, acest bun va fi luat în calcul pentru persoana/familia care îl are în închiriere/arendă/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obţinută în urma cedării dreptului de folosinţă a bunului.
Persoana sau familia care deţine pe lângă locuinţa de domiciliu o cotă-parte dintr-o altă clădire/spaţiu locativ/imobil poate beneficia de venit minim de incluziune indiferent de mărimea cotei, dacă prin această posesiune nu poate valorifica bunul respectiv.

C. Depozite bancare
Cel puţin unul dintre membrii familiei deţine, în calitate de titular, unul sau mai multe conturi/depozite bancare, a căror sumă totală este mai mare de 3 ori faţă de valoarea câştigului salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat. (la acest moment valoarea este de 6095*3=18285 lei)

Obligaţiile titularului VMI

Titularul venitului minim de incluziune are obligaţia să comunice primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi numărul membrilor familiei, în termen de maximum 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.

Persoanele singure şi familiile beneficiare de venit minim de incluziune au obligaţia să depună la primărie, din 6 în 6 luni, declaraţia pe propria răspundere.

Persoanele apte de muncă care nu obţin venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau altă formă legală de angajare şi nici din activităţi independente sau activităţi agricole, aşa cum sunt acestea definite de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să se prezinte, ori de câte ori sunt solicitate de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei evidenţă sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în vederea încadrării în muncă sau a participării la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională.

În cazul persoanelor singure şi familiilor beneficiare ale venitului minim de incluziune care constă exclusiv în ajutor pentru familia cu copii, obligaţia de mai sus nu se aplică.

În cazul familiilor beneficiare de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia respectivă are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, activităţi sau lucrări de interes local, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă.

Fac excepţie familiile pentru care suma aferentă ajutorului de incluziune este de până la 50 de lei. Pentru acestea, orele de muncă se stabilesc trimestrial şi se efectuează în oricare dintre lunile trimestrului.

Precizări:

Pentru calculul venitului net lunar ajustat se iau în considerare toate sumele primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei în luna anterioară solicitării VMI, cu excepţia următoarelor venituri:

 1. sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. alocaţia de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;
 3. sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susţinerea educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;
 4. sumele primite din activitatea desfăşurată ca zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele obţinute în calitate de prestator casnic în baza Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic;
 5. sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
 6. sumele primite ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice, precum şi sumele cu titlu de ajutor de urgenţă primite de la bugetul de stat sau local.
 7. stimulentul educaţional acordat potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
 8. sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri ori sprijin financiar pentru situaţii excepţionale;
 9. ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi suplimentul pentru energie acordate în baza Legii nr. 226/2021, cu modificările ulterioare;
 10. indemnizaţia lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările şi completările ulterioare, şi indemnizaţia lunară de hrană prevăzută de Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei;
 11. sumele primite cu titlu de sprijin, asigurate din bugetul de stat sau fonduri nerambursabile, acordate în baza legii sau în baza programelor operaţionale aprobate.